>> alkokracie . . .

Česká republika, 1999:
Průměrná potřeba 100% alkoholu: 9, 9 l na 1 obyvatele a rok

(=159, 8 l piva, 8, 3 l destilátů, 16, 1 l vína).
(Rok 1990: průměrná spotřeba 8,9 l 100% alkoholu na 1 obyvatele a rok).
Zdroj:[Český statistický úřad]

Obáváme se, že užití termínu "alkokracie" je v tomto kontextu adekvátní.

Evropská charta o alkoholu
Evropský akční plán o alkoholu 2000 – 2005
Alkohol a obyvatelstvo ČR
Alkohol a kriminalita
Alkohol v zákonech
Alkohol a reklama
Alkohol a Ministerstvo zdravotnictví
Alkohol a protidrogové organizace
Alkohol a JM Krajský úřad
Alkohol a kantor Beneš
Brno - alkoholové město
   Diskuze s primátorem
   Diskuze s koordinátorkou projektu Zdravé město
   Diskuze s protidrogovou koordinátorkou
   Městská Policie a alkohol
   Brno - město uprostřed evropy 2001
   Magistrát a zákon 37/89Sb.
   Radniční dny s pivem
   Brno - univerzitní město
   Mediální oddělení Magistrátu a Výčepní šotek

Evropská charta o alkoholu  (1995)

1. Všichni lidé mají právo žít v rámci rodiny, obce a na pracovišti chráněni před nehodami, násilím a jinými negativními důsledky konzumu alkoholu.
2. Všichni lidé mají právo na objekrivní informace a vzdělání, počínaje od raného věku, o důsledcích konzumu alkoholu na zdraví, rodinu a společnost.
3. Všechny děti a mladiství mají právo vyrůstat v prostředí chráněném před negativními důsledky konzumu alkoholu a v maximální možné míře také před reklamou na alkoholické nápoje.
4. Všichni lidé se zvýšenou nebo škodlivou mírou konzumace alkoholu a členové jejich rodin mají právo na všeobecně dostupnou péči a ošetření.
5. Všichni lidé, kteří si nepřejí konzumovat alkohol nebo kteří ho konzumovat nemohou ze zdravotních nebo jiných důvodů, mají právo být chráněni před tlaky k užití alkoholu a právo být podporováni ve své vůli nepít alkohol.


Alkohol a obyvatelstvo

  Poslední den konzumace alkoholu: respondenti byli rozděleni do čtyř skupin. Do první skupiny byli zařazeni respondenti, kteří požili alkohol v posledním týdnu; do druhé ti, kteří v období posledních 1 až 4 týdnů; do třetí ti, kteří před více než 4 týdny; do poslední skupiny spadali celoživotní abstinenti.
Výsledky jsou prezentovány v následující tabulce:

1
Muži
věk poslední týden před 4týdny před vice než4 týdny celoživotní abstinent
15-24 48,98 18,37 15,10 17,55
25-34 62,90 20,43 11,29 4,84
15-2 48,98 18,37 15,10 17,55
35-44 69,11 15,18 7, 33 8, 38
45-54 75,00 17,02 4,79 3,19
55-64 69,43 11,46 12,74 5,73
65-74 61,48 11,48 19,67 7,38
75+ 68,97 6,90 12,07 12,07
celkem 63,99 15,69 11,58,63

Ženy
věk poslední týden před 4týdny před vice než4 týdny celoživotní abstinent
15-24 33,48 19,64 22,77 24,11
25-34 34,83 26,37 28,36 10,45
35-44 45,11 26,09 19,57 8,15
45-54 37,44 23,70 23,70 15,17
55-64 30,25 19,14 25,93 24,07
65-74 16,92 15,38 30,00 37,69
75+ 17,53 9,2829,90 43,30
celkem 32,67 21,09 25,14 20,84

Konzumaci alkoholu během posledního týdne přiznalo cca 64% mužů a 33% žen. Na druhou stranu téměř 9% mužů a 21 % žen uvedlo, že jsou celoživotními abstinenty. Stejně tak jako v předchozím šetření HIS ČR 1996 pozorujeme snižující se počet žen s každodenní konzumací alkoholu ve vyšších věkovych skupinách. U mužů ve věkové skupině 45-54 a u žen 35-44 bylo nejvyšší procento respondentů s každodenní konzumací alkoholu. Tento jev se vyskytl i v předchozím šetření.

Počet dní konzumace alkoholu v posledních 14 dnech
Průměrný počet dní konzumace alkoholu činil 4,5 dne. Muži pili v průměru 5,6 dne a ženy 2,8 dne. Oproti šetření HIS ČR 1996 došlo ke snížení z 5 dnu na 4,5 dne.


Týdenní spotřeba alkoholu v dávkách:
  Je stanovena z počtu dnů konzumace, průměrné denní konzumace a přepočtu jednotlivých druhů alkoholických nápojů (piva, vína a likéru) na dávky. Jedna dávka obsahuje 12 g ethanolu a byla převzata z materiálů WHO. Například 0,51 piva obsahuje 1,515 této dávky.
Podle průměrné týdenní dávky alkoholu (PTDA) byli respondenti rozděleni do tří skupin. Do první bylí zařazení abstínenti a výjímeční konzumentí (0-1,9 dávky). Do druhé skupiny byli zařazeni muži se spotřebou 2,0-21,9 dávek a ženy 2-14,9 dávek. Ve třetí kategorii byli muži se spotřebou vyšší než 22,0 a ženy než 15,0 dávek.
  Struktura respondentů v procentech vyjádřená v počtu dávek je znázorněna v následujících dvou tabulkách:


Muži
věk0_1,9 2,0-21,9 22,0+
15-24 53,47 39,59 6,94
25-34 38,17 55,91 5,91
35-44 38,74 50,26 10,99
45-54 26,60 57,45 15,96
55-64 43,31 49,04 7,64
65-74 48,36 42,62 9,02
75+ 44,83 43,10 12,07
celkem 41,76 48,74 9,50


Ženy
věk 0-1,9 2,0-14,9 15,0+ g2
15-24 77,23 20,54 2,23
25-34 80,60 19,40 0,0
35-44 72,28 23,91 3,80
45-54 83,41 15,17 1,42
55-64 84,57 13,58 1,85
65-74 87,69 12,31 0,00
75+ 89,69 10,31 0,00
celkem 81,22 17,29 1,49


Výsledky
Konzumní zvyklosti dospívajících
Pití alkoholu
  V případě spotřeby alkoholických nápojů sledujeme tyto ukazatele: výskyt častého konzumu alkoholických nápojů v posledním měsíci, výskyt zdravotně rizikových forem konzumu alkoholu, tj. časté pití nadměrných dávek alkoholu (5 a více sklenic alkoholu 3x a častěji v posledních 30 dnech) a opilost udávanou 3x a častěji v posledních 30 dnech (viz tabulka 1 ).
 Časté pití alkoholických nápojů udávají více chlapci, přičemž nejvíce preferovaným nápojem je u nich pivo. U dívek není preference nápoje tak výrazná jako chlapců. V roce 1995 byly dokonce destiláty u dívek nejčastěji konzumovaným druhem alkoholu. Ve srovnání s rokem 1995 je v roce 1999 více častých konzumentů alkoholických nápojů u obou pohlaví a u všech druhů nápojů. U dívek je relativní nárůst vyšší než u chlapců a pokud jde o druh nápoje, největší nárůst je u piva.
 Za indikátory již zcela nepochybně zdravotně rizikových forem konzumu alkoholu, případně také již forem problémového pití, Ize považovat výskyt časté alkoholové intoxikace (v našem případě opilost udávaná častěji než 3x v posledním měsíci) a výskyt častého pití nadměrných dávek alkoholu při jedné konzumní epizodě (v našem případě konzumace ekvivalentu 100 a více ml čistého lihu 3x anebo častěji v posledním měsíci).
 Výsledky naznačují, že zdravotně nežádoucí formy pití jsou velmi rozšířené u chlapců a stávají se stále běžnějšími u dívek. Výskyt v tomto smyslu definovaného rizikového pití Ize odhadnout na 18 až 24 % populace chlapců a 8 až 10 % populace dívek ve věku 16 let.

Tabulka 1 Vybrané ukazatele návykového chování podle pohlaví pro věk 16 let (ESPAD 1995/99; hodnoty jsou udávány v %)
Alkohol za posledních 30 dnů Chlapci Dívky Studenti celkem
1995 1999 1995 1999 1995 1999
Pivo 6x+ 26,7 37,4 6,9 12,1 17,8 24,1
Víno 6x+ 5,8 6,3 3,7 7,5 4,8 7,0
Destiláty 6x+ 13,0 15,5 9,7 10,1 11,5 12,7
Nadměrné pití 3x+ 19,9 24,0 6,6 10,4 13,9 16,8
Opilost 3x+ 14,3 18,5 5,5 8,2 10,3 13,1
+ znamená "a více" nebo "a častěji"


Tabulka 7 Kumulativní četnosti zkušeností s určitou látkou do věku 13 let
% z těch, kdo již měli zkušenost
Látka/chování 1995 1999
První sklenice piva 61,1 62,8
sklenka vína 53,4 58,0
sklenka destilátu32,2 37,2


Procento těch, kdo uvedli úraz, jenž si vyžádal lékařské ošetření během 12 měsíců (data české studie HBSC, žáci ve věku 15 let)
Opilost 2x nebo častěji
ne ano
chlapci11,9% úrazů 25,3% úrazů
dívky9,6%úrazů 20,7% úrazů


  Další závažnou skutečností, která u nás dosud není statisticky podchycena, je úrazovost dětí a dospívajících v souvíslostí s opilostí dospělého (např. řidíče pod vlivem alkoholu nebo člověka chovajícího se pod vlivem alkoholu násilně).
  Již tento stručný výčet údajů souvisejících s užíváním alkoholu dětmi a dospívajícími v České republice hovoří jasně: Oblast prevence škod působených alkoholem je u nás dlouhodobě podceňována, prostředků na skutečně účinnou prevenci v této oblasti se nedostává a dostupnost alkoholu pro děti a dospívající je vysoká. Na druhé straně je u nás zdanění alkoholických nápojů nedostatečné a naprosto nebere v úvahu škody, které alkohol působí. To vede v porovnání s okolními zeměmi k nízkým cenám alkoholických nápojů a k nárůstu škod působených alkoholem.

Další informace:
"Konzumace alkoholu v roce 1999"
"Zdravotně riziková konzumace alkoholu v ČR"

Prameny:
Csémy L.: Zdraví a škodlivé návyky: Alkohol - konzumní zvyklosti dospělé české populace. Demografie, 2000, 42/1, (31-36).
Sovinová H., Csémy L., Sadílek P.: Zdraví a škodlivé návyky. SZU, Praha 1999.
Csémy L., Provazníková H., Sovinová H., Rážová J.: Srovnávací analýza bahaviorálních komponent zdraví u českých dětí. Nepublikovaná výzkumná zpráva, PCP, Praha, 2001.
Procento těch, kdo uvedlí úraz, jenž si vyžádal lékařské ošetření během posledních 12 měsíců (data České studieAlkohol a kriminalita

Česká republika, 2000:
Objasněné trestné činy, spáchané pod vlivem alkoholu

38 x vražda

3198 x násilný trestný čin
z toho např. 1308 x úmyslné ublížení na zdraví
861 x nebezpečné vyhrožování
216 x porušování domovní svobody


103 x mravnostní trestný čin
z toho např. 63 x znásilnění
30 x pohlavní zneužívání


462 x krádež vloupáním
z toho např. 284 x krádež dvoustopého motor. vozidla

981 x prostá krádež

2090 x majetkový trestný čin
z toho např. 564 x poškozování cizí věci

V roce 2000 v ČR zavinili pod vlivem alkoholu účastníci silničního provozu 8888 dopravních nehod, při nichž 109 lidí přišlo o život a dalších 4694 bylo zraněno.
Zdroj informací: Policejní prezidium

Počty napadených dětí spáchané pod vlivem alkoholu
trestný čin1997199819992000
vraždy2021
úmyslné ublížení na zdraví §221, 2221725 2311
nebezpečné vyhrožování §197a21142421
týrání svěřené osoby §215 811611
vydírání §2355667
znásilnění §24151185
pohl. zneuž. v závislosti §§ 242/2, 243   13137 8
pohl.zneuž. ostatní §24224233221
Zdroj informací: Policejní prezidium

Kriminalita dětí a mladistvých
ČRrok děti rozdíl
v %
 mladiství rozdíl
v %
kriminalita celkem 19904 146189,4 11 40746,7
1998 11 999 16 730
kriminalita násilná 19902903401 02330,4
19981 2761 334
kriminalita majetková 19903 388174,99 17443,5
19989 31213 165
kriminalita mravnostní 199065104,6260-15
1998133221
Zdroj informací: MVČR


Alkohol v zákonech


Zákon o přestupcích (200/1990Sb.) aktuální znění
"Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi" upravuje §30 > Je to velmi zvláštní, ale konkrétní statistiky aplikace §30 v praxi se údajně "nevedou". Můžeme tedy nabídnout pouze velmi obecné informace:
Dopisy z Ministerstva vnitra a z Policejního prezidia
MV 1
MV 2
MV 3
MV 4
Policejní prezidium

Trestní zákon (140/1961 Sb.)
§218- Podávání alkoholických nápojů mládeži
"Kdo opakovaně nebo ve větší míře podává osobě mladší než osmnáct let alkoholické nápoje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok."


 rok sděleno obviněníobžalovánozastavenopostoupenoodsouzeno
19975028287
19983910536
199954345514
200071362108
(nepodmíněný trest byl uložen pouze v jednom případě v roce 1999)

Zákon 37/1989 Sb. O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi
Je to opět velmi zvláštní, ale konkrétní statistiky aplikace velmi důležitého zákona 37/89 Sb. se asi také nevedou....

Na žádost o poskytnutí informací Ministerstvo zdravotnictví značně svérázně zareagovalo až po našem "odvolání proti rozhodnutí o odepření informací" ze dne 5.8.2001. Na opakovanou žádost o poskytnutí informací už MZ nezareagovalo vůbec. Postup MZ je proto díky podnětu sdružení KONTEXT ze dne 13.11.2001 předmětem šetření Kanceláře VOP (ombudsman).


Ministerstvo zdravotnictví ČR
Věc: Žádost o poskytnutí informací

1. Vede MZČR statistiku, týkající se kontroly dodržování zákona 37/89 Sb. ?
2. Pokud jsou údaje o dodržování zákona 37/89 Sb.zpracovávané MZČR do formy nějakého přehledu či výkazu, žádám o poskytnutí kopií takovýchto výkazů za roky 1997,1998,1999 a 2000.
3. Kolik pokut bylo správními orgány v ČR uloženo za porušování zákona 37/89 Sb.v jednotlivých letech 1997, 1998, 1999 a 2000 ?
4. Jaký byl celkový součet pokut, uložených v jednotlivých letech 1997, 1998, 1999a 2000 správními orgány v ČR za porušování zákona 37/89 Sb. ?
5. Jak MZČR hodnotí praxi ukládání pokut dle zákona 37/89 Sb.?
6. MZČR v současné době údajně zpracovává návrh zákona (o škodách způsobených návykovými látkami), který má zákon 37/89 nahradit.
a/ Pokud je už výše specifikovaný návrh zákona zpracován, žádám o poskytnutí jeho kopie. b/ V jaké fázi legislativního procesu se návrh zákona nachází ?

V Brně dne 7.7. 2001 Mgr.Milan Berka

Ministervo odpovídá

Ministervo odpovídá opravit na Ministerstvo odpovídá

Pokračování :

1. strana
2. strana
3. stranaAlkohol a reklama


KONTEXT se zabývá monitoringem alkoholové reklamy, přičemž stížnosti jsou realizovány jak na úrovni Kodexu reklamy Arbitrážní komise Rady pro reklamu (jde o stažení reklamy) > , tak na úrovni postupu podle zákona 40/1995 O regulaci reklamy (jde o vysoké pokuty)vybrané pasáže aktuálního znění
Realizované stížnosti na úrovni Arbitrážní komise Rady pro reklamu
Reklama pivovaru Staropramen
Reklama pivovaru Broumov
Reklama pivovaru Jihlava
Reklama pivovaru Starobrno

Realizované stížnosti podle zákona 40/1995 O regulaci reklamy Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
Reklama pivovaru Staropramen a Dny českého piva
Pivní maraton - Krušnohorská 24hod.
Živnostenské úřady
Dny českého piva
Reklama pivovaru Broumov
Reklama pivovaru Jihlava
Reklama na akci Kozel tour - FTC hudba proti drogám
" Reklama Starobrno- sportem proti drogám
" Reklama Starobrno- sportem proti drogám
http://www.sweb.cz/sdruzenikontext/alko/cah.html odkaz “odpověď úřadu : - SCA


 

 

Alkohol a JM Krajský úřad

Krajskému úřadu JM kraje

Věc: Stížnost na Magistrát města Brna

Odůvodnění: Magistrát města Brna systematicky ignoruje Národní strategii protidrogové politiky i Evropský akční plán o alkoholu a opakovaně podporuje šíření a konzumaci alkoholových drog .

1. Primátor Statutárního města Brna pan RNDr.Duchoň

Primátor- statutární zástupce města Brna - opakovaně podporuje marketingové aktivity výrobců alkoholových drog.

Příklady 2001:

 • pod záštitou primátora byl propagován a užíván alkohol - pivo“Velkopopovický kozel”- na hudebním festivalu "Brněnský drak"
 • pod záštitou primátora byl propagován a užíván alkohol – pivo “Pilsner urquell”- na komerčním megafestivalu "Brno - město uprostřed Evropy"
 • pod záštitou primátora byl propagován a užíván alkohol – pivo “Starobrno”- na celoměstském kulturním festivalu "Brněnské lidové slavnosti"
 • primátor vystoupil se zahajovacím projevem na dvoudenní alkoholové propagační akci "Radniční dny s pivem” (spolupořádalo KIC se svazem pivovarů) .

Článkem v Haló Brno ze září 2001 "O kouření a alkoholu"http://www.brno.cz/primator/clanek.php?clanek=20010911134426 primátor pomocí pochybné argumentace veřejně obhajoval alkohol, a navíc se pokusil urazit projekt prevence užívání alkoholu KONTEXT . Primátor okázale ignoroval fakt, že podle Světové zdravotnické organizace představují problémy vyvolané alkoholem jednoznačně větší nebezpečí než ohrožení světového zdraví tabákem . Na následnou žádost o poskytnutí informací ale mj. reagoval vyjádřením, že jeho názory se s principy Světové zdravotnické organizace nerozchází ,a že v době sepsání článku věděl o hodnocení SZO, že větší problém než tabákové výrobky reálně představuje alkohol ! (21.1.2002 ,KP /77 )

 • Primátor svou aktivní účastí na propagaci alkoholu popírá svá vlastní dřívější rozhodnutí. 10.6. 2000 podepsal primátor na konferenci SZO v Dánsku Deklaraci primátorů "Action for equity in Europe". Z primátorova podpisu mj. vyplývá konstatování pokračování programu Zdravá města ve fázi III a závazek uvádět do praxe strategii "Zdraví pro všechny".Cíl č. 6 této strategie stanovuje, že v jednotlivých regionech by spotřeba alkoholu neměla stoupat, a že nemá přesahovat množství 6 litrů 100% alkoholu na 1 obyvatele a rok. V ČR spotřeba alkoholu na rozdíl od okolních států stále stoupá a v současnosti dosahuje 10 litrů 100% alkoholu na 1 obyvatele a rok (rok 1999- 9,9 l 100% alkoholu na osobu a rok = 159,8 l piva + 8,3 l destilátů + 16,1 l vína). Pokračování programu Zdravé město ve fázi III v Brně dost dobře není možné, neboť důsledná realizace protialkoholních programů spadá do náplně fáze II.

Za zmínku stojí, že primátor odmítl sdružení mladých lidí KONTEXT zaštítit projekt prevence užívání alkoholu "218>257b". Primátor který inicioval radikální zpřísnění Trestního zákona v oblasti poškozování cizí věci (§257b), odmítl žádost o pomoc při iniciaci výzvy zákonodárcům k zpřísnění reálně nevyhovujícího znění §218 Trestního zákona - podávání alkoholu mládeži.

Z výše uvedených důvodů v září 2001 podal KONTEXT Zastupitelstvu neúspěšný návrh na odvolání primátora z funkce.

 

V roce 2002 se primátor opět významným způsobem podílel na propagování komerčního alkoholového megafestivalu “Brno- město uprostřed Evropy” a ve čtvrtek 20.6. hlavnímu sponzorovi Pilsner urquell oficiálně na radnici předal upomínkové předměty. Je pravděpodobné, že i na tomto setkání politiků s dealery alkoholových drog byly alkoholové drogy užívány.

V  týdnu 17-21. 6. primátor zaštítil komerční alkoholový hudební festival “kozel-tour Brněnský drak” ( alkoholová reklamní akce “kozel-tour”je dokonce pořádajícím subjektem prezentována jako protidrogová prevence “hudba proti drogám” !!!! ) http://www.kozel-tour.cz/festival/drak/2002/plakat.html Primátor s v tomto případě zaštítil nejen propagaci alkoholové drogy, ale i velmi nebezpečnou manipulaci, která posiluje (už tak dost zažitou) iracionální představu, že pivo není droga. Ročník 2002 alkoholového festivalu“kozel-tour- Brněnský drak ” stejně jako v roce 2001 spolupořádalo město Brno.

 

 • Primátor svými výše specifikovanými aktivitami zásadně opomíjí základní princip Národní strategie protidrogové politiky, kterým je předcházení užívání drog.
 • Primátor svými výše specifikovanými aktivitami významně posiluje hlavní překážku realizace Evropského akčního plánu o alkoholu, kterou je podle Světové zdravotnické organizace a Výboru ministrů právě intenzivní marketing alkoholových koncernů.
 • Primátor svými výše specifikovanými aktivitami nebere v úvahu fakt, že Akční plán EU boje proti drogám jasně konstatuje, že problém užívání drog měl a má v rámci vnitřních i vnějších aktivit EU nejvyšší prioritu.

2. Magistrát finančně (každý rok statisícovými částkami) a organizačně prostřednictvím intenzivní práce svých úředníků (řady odborů či úseků ) podporuje značně svérázným způsobem komerční projekty , které jsou realizovány reklamní společností Snip&Co (Brno- město uprostřed Evropy, Brno- univerzitní město ). Akce jsou sponzorovány velkovýrobci alkoholu, takže se jedná o masivní reklamu na užívání alkoholu. Navíc u projektu BMUE jsou cílovou skupinou velké části programu děti.

3. Přímo v budově Nové radnice si vedení Magistrátu nechalo vybudovat originální pivní výčep Starobrno (KONTEXT tuto skandální skutečnost zjistil náhodou při návštěvě radnice na “Den otevřených dveří” u příležitosti oslav Vánoce na radnici .V  traktu radnice, kde se výčep nachází , probíhala během oslav výstava dětských kreseb…)

4. První náměstek primátora a předseda Rady Zdravého města Ing.Slavotínek prostřednictvím rozhlasové besedy českého rozhlasu (20.6.2001 téma- alkohol na městských akcích ) šířil značně neobjektivní informace , například uvedl :"Já neznám žádnou akci, kterou by pořádalo město, kde by hlavním sponzorem byl pivovar.”

5. Protidrogová koordinátorka MMB Štandlová se přes opakované písemné žádosti ke konkrétním příkladům propagace alkoholu ze strany Magistrátu odmítla vyjádřit ( OZ 3237/2001 ). Přestože mezi její kompetence patří “vyhodnocování” situace v oblasti drog, v daných případech na žádosti o vyhodnocení reagovala loajálním konstatováním, že v případech propagace alkoholu ze strany Magistrátu není kompetentní … Přestože by k alkoholu- vzhledem k objektivním statistickým údajům - mělo být přistupováno jako k nejproblematičtější a nejrizikovější substanci, v brněnském dokumentu “Strategie protidrogové politiky” je alkoholu věnován minimální prostor.

6. Koordinátorka projektu Zdravé město Draholová se přes opakované písemné žádosti ke konkrétním příkladům propagace alkoholu ze strany Magistrátu odmítla vyjádřit, přestože už v roce 1994 bylo v materiálech Kanceláře BZM konstatováno
"Při úsilí o snížení spotřeby alkoholu je nezbytný komplexní přístup, jak je vyjádřen v Evropském akčním plánu o alkoholu".

Teoretická podstata programu Brno- Zdravé město:
…propojit navzájem odborníky těchto oblastí, vytvářet prostor k výměně názorů a nacházet řešení tak, aby problémy města nebyly řešeny odděleně, ale ve vzájemných souvislostech. ..
( "K výrazné změně ve vývoji programu Brno - Zdravé město došlo v listopadu roku 1993. Rada města Brna rozhodla o pokračování ve II.fázi Projektu, která předpokládá aktivní přístup měst při výměně zkušeností a zapojení města do programů iniciovaných Světovou zdravotnickou organizací, zaměřených zejména na boj s alkoholismem a kuřáctvím." )

7. Vedoucí mediálního oddělení Magistrátu PhDr. Pohan se v tomto roce zúčastnil alkoholové reklamní soutěže “Výčepní šotek”(více informací na www.snip-brno.cz ). KONTEXT v reakci na tuto skutečnost na PhDr. Pohana v březnu podal stížnost, ale Kancelář primátora odmítla podání prošetřit jako stížnost (KP 395).

8. Směr řízení města je zřejmý rovněž z výsledků práce Městské policie.Například v roce 2000 Městská policie za porušování §30a Zákona o přestupcích uložila pouhých 40 pokut! ( průměrná výše pokuty- 400Kč). Porušování zákona O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi se v Brně netrestá, neboť podle poskytnutí informací z Odboru zdravotnictví Magistrát pokuty dle zmíněného zákona vůbec neukládá.

9. Kulturní a informační centrum města Brna opakovaně pořádá alkoholový propagační festival “Radniční dny s pivem”.

Domníváme se, že z výše uvedených argumentů je naprosto zřejmá absurdnost , pochybnost, a zcestnost přístupu Magistrátu. Žádáme komplexní prošetření oprávněnosti této stížnosti.

V Brně dne 21.6. 2002

Za sdružení KONTEXT Mgr.Milan Berka

___________________________________________________________________________

 • v evropském regionu tvoří úmrtí v důsledku požívání alkoholu u mužů ve věku 15-29 let 25% všech úmrtí…. (Světová zdravotnická organizace)
 • 62,8% dětí v ČR stihne okusit první sklenici piva do 13 let věku (ESPAD 1999)
 • 53% středoškoláků učinilo první zkušenost s alkoholem do 13 let věku a 60,3 středoškoláků má zkušenost s první opilostí do 15 let věku (Brno, NEAD 2000)
 • Pro 50% dětí, které uvádí , že už měly nějaký kontakt s návykovými látkami je první takovou látkou alkohol ( pro 40% cigareta…) (Brno, “Mládež a drogy 2000” )
 • - co se týče trestné činnosti, % podíl trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu, je v JM kraji u řady typů trestné činnosti výrazně vyšší než v ČR obecně. (např. vraždy ČR 16,7% - JM kraj 22%, násilí a vyhrožování proti skupině obyvatel ČR 21,4% - JM kraj 35,7%, či u hanobení národnosti, přesvědčení nebo rasy ČR 20,2% - JM kraj 25%. (Policejní prezidium, 2000)

01 02

 

 

Alkohol a protidrogové organizace

odkaz na ten otevřený dopis a odpovědi :


Otevřený dopis Otevřený dopis pro Drop in, Sananim a Podané ruc e
Opravit název

A dát pod to :

 

 

Otevřený dopis pro Drop in, Sananim a Podané ruce

PROPAGACE DROG = PROTIDROGOVÁ PREVENCE ????

Podle informací prezidenta Asociace folk tremp a country Josefa Pecla ( www.aftc.cz )

spolupracujete s Aftc na realizaci “projektu protidrogové prevence HUDBA PROTI DROGÁM ”. Pan Pecl mi napsal e-mail, kde o Vaší účasti na projektu prohlásil: “Hudba proti drogám spolupracuje v rámci protidrogové prevence se všemi organizacemi (například Drop in, Sananim, Podané ruce).Všichni byli seznámeni s účastí Kozla na akcích. Nikomu nevadila. Patrně na rozdíl od Vás chápou rozdíl mezi drogami a pivem.”

AFTC ve svých stanovách mj. uvádí, že realizuje “protidrogovou prevenci HUDBA PROTI DROGÁM”. Stejní lidé, kteří tvoří AFTC, se ale zároveň paralelně pracovně seberealizují v reklamní společnosti ABPcenter ( www.abpcenter.cz ), přičemž tato společnost dělá reklamní kampaně pro Velkopopovický kozel (www.kozel-tour.cz) . Alkoholové propagační plakáty komerčních koncertů kozel-tour jsou bizarně doplněny logem “hudba proti drogám” s obrázkem zlomené stříkačky. Absurdní a neuvěřitelné - propagace drog je zároveň protidrogovou prevencí !

V  České republice alkohol byl a je drogovým problémem č.1., a v této souvislosti není “Hudba proti drogám” nic jiného než neseriózní manipulace a promyšlený marketingový postup koncernu SAB Miller .

1. Nemyslíte, že “protidrogový” projekt “hudba proti drogám” způsobuje další posilování celospolečensky zažité iracionální představy, že alkohol nepatří mezi drogy, a že způsobuje - zvláště u dětí a mladých lidí - další nárust podceňování nebezpečnosti alkoholu ?

2. Kdo konkrétně je v rámci Vaší organizace za účast v projektu “hudba proti drogám” zodpovědný?

3. Jak konkrétně se protidrogové subjekty Drop in, Sananim a Podané ruce účastní alkoholového reKLAMního projektu “HUDBA PROTI DROGÁM” ? Přednáškami o alkoholové toxikománii ? Nebo snad testováním kvality C2H5OH ?

4. Můžete mi vysvětlit , jak chápate rozdíl mezi “drogami a pivem” ?

V Brně dne 11. 6. 2002

Mgr.Milan Berka, Kulturní sdružení KONTEXT

Odpovědi:

Mgr. Milan Berka

Kulturní sdružení KONTEXT

V Praze dne 12. června 2002

Vážený pane,

ráda bych uvedla na pravou míru informace, které uvádíte o akci “Hudba proti drogám” v rámci Kozel Tour a které se účastní i občanské sdružení SANANIM. Došlo k zásadní dezinformaci. Naše sdružení tuto akci rozhodně nespolupořádá, ale pouze v rámci koncertů propaguje svou službu – internetovou Drogovou poradnu (www.drogovaporadna.cz).

Rozhodli jsme se propagovat tuto službu v rámci koncertů pořádaných AFTC i přes to, že víme, kdo koncerty sponzoruje, protože považujeme za důležité, aby se o naší službě – Drogové poradně - dozvědělo co nejvíce lidí, kteří by ji mohli potřebovat. Stejně tak ji propagujeme v časopisu Tripmag (který se věnuje především techno scéně), na různých tzv. house party, v klubech atd., přičemž ani tyto akce nespolupořádáme.

S AFTC jsme sice uzavřeli Dohodu o spolupráci, ale jejím předmětem je pouze “prevence, prezentace kontaktní center a poraden na FTC festivalech, pořádaných AFTC ve spolupráci s ostatními subjekty (místa konání), v které se zavazujeme dodat “logo sdružení s kontaktem na Drogovou poradnu a příslušné tiskoviny a propagační materiály”. Nejedná se tedy o spolupráci v rámci pořádání vybraných koncertů.

Rozhodně s Vámi však musím souhlasit v tom, že vyjádření ředitele AFTC p. Pecla ohledně srovnání závažnosti konzumace drog a alkoholu je přinejmenším neinformované. S tímto názorem se naše sdružení rozhodně neztotožňuje. Jedná se o naprosto soukromý postoj p. Pecla, na který SANANIM nemá žádný vliv.

 

Přeji Vám hezký den.

Olina Kudová

Drogové informační centrum SANANIM

P.S. Pokud se mnou budete chtít hovořit, protože za to, že se SANANIM na akci prezentuje, jsem zodpovědná právě já, můžete mě kdykoli kontaktovat: 02/ 84 82 58 17, 0732/21 35 95.

 

 

 

 

 

Oficiální stanovisko Sdružení Podané ruce k účasti na festivalu Kozel tour 2002

V Brně dne 21. června 2002

 

 

V březnu letošního roku byla naše organizace vyzvána, aby se účastnila festivalu Kozel tour, který pořádala Asociace folkové, trampské a country hudby. Na festivalu vystoupilo několik špičkových folkových kapel, které do hlediště přitáhly velké množství lidí. Sdružení se svou účastí na festivalu souhlasilo právě s ohledem na tento fakt, který skýtal možnost, oslovit publikum, informovat jej o službách, které poskytuje naše sdružení a zároveň šířit prevenci závislostí na nealkoholových návykových látkách formou krátkých besed. Pozitivem dané akce bylo také to, že publikum takových koncertů je často velmi otevřené podávaným informacím a tedy by mělo být naše preventivní působení velmi účinné.

Druhou stranou mince byl fakt, jehož závažnost jsme v té době zřejmě mírně podcenili, a to byl generální sponzor festivalu – pivovar Velkopopovický kozel. Naše organizace se sice zaměřuje především na prevenci a léčbu závislostí na nealkoholových drogách, to ovšem neznamená, že bychom alkohol nepovažovali za drogu. Právě naopak, chápeme alkohol jako velmi nebezpečnou návykovou látku, která je o to více nebezpečná, je-li společností tolerována. Naší účastí na festivalu jsme v žádném případě nechtěli naznačit, že i my tolerujeme alkohol jako přijatelnou látku a zpětně připouštíme, že tyto akce skutečně mohou dále prohlubovat iracionální představu mnohých, že “alkohol není droga” a bagatelizovat jeho nebezpečnost. V budoucnu se již podobných akcí účastnit nebudeme. Nyní bychom se chtěli veřejně distancovat od spojování naší organizace se jménem jakékoliv firmy, která alkohol vyrábí.

 

 

Adéla Lichková

Public Relations a Fundraising

Sdružení Podané ruce

E-mail: p.ruce@volny.cz

Tel.: 05/45 24 75 42

 

Alkohol a kantor Beneš

Originální dvojstížnost…

 

 

Alkohol a kantor Beneš

2001:

ČŠI Brno venkov

Křížová 22

60300 Brno

 

OkÚ Brno- venkov- referát školství

Moravské náměstí 6,

60170 Brno

Věc: Stížnost I.

Odůvodnění: Důrazně protestujeme proti chování pana učitele Beneše, který se už druhým rokem po sobě stal vítězem drogové soutěže o nejrychlejší aplikaci dávky jednoho litru piva (soutěž “tuplák” v rámci brněnského veletrhu Dny českého piva, dříve PIVEX).

Nejen vzhledem k výsledkům ESPAD 1999 považujeme za absurdní, aby učitel jakožto představitel jednoho z nejdůležitějších a nejzodpovědnějších povolání takto veřejně propagoval patologické vzory chování.

V Brně dne 28.3.2001

Mgr.Milan Berka, KONTEXT

příloha stížnosti

Vyřízení stížnosti: 01 02 03

 

 

 

 

 

 

 

 

2002:

 

ČŠI Brno venkov

Křížová 22

OkÚ Brno- venkov- referát školství

Moravské náměstí 6,

Věc: Stížnost II.

Odůvodnění: Letos už podruhé důrazně protestujeme proti chování učitele Beneše , který se opět stal vítězem v drogové soutěži o nejrychlejší aplikaci dávky jednoho litru piva (soutěž Tuplák na veletrhu PIVEX) .Pochybné vítězství pana Beneše (copak asi bylo první cenou?) bylo opět medializováno, tentokrát se pan učitel dostal dokonce na titulní stranu ( kopii článku přikládáme a dovolujeme si doporučit srovnání s loňskými články “Učitel vyhrál pivní soutěž”a “Nejlepší splav má kantor Beneš”). V písemném vyjádření vedoucí referátu školství OkÚ Brno- venkov PhDr. Hanákové ze dne 17.4.2001(kopie přiložena) , které bylo výsledkem naší loňské stížnosti , je na rozdíl od pseudořešení stížnosti ředitelem ZŠ Mgr.Urbancem (č.j.79/2001,ZŠ Střelice) konstatováno, že “Beneš byl upozorněn na nevhodnou medializaci sdělovacími prostředky a na to, aby takto na veřejnosti nevystupoval” .

Nejen vzhledem k faktu, že podle průzkumu sdružení A-Kluby, Brno: “Mládež a drogy 2000”je pro 50% dětí, které už měly nějaký kontakt s návykovými látkami první takovou látkou alkohol (pro srovnání: pro 40% dětí je to cigareta, pro 7,3% marihuana) považujeme za absurdní, aby učitel- představitel jednoho z nejdůležitějších a nejzodpovědnějších povolání - přes jednoznačné doporučení nadřízených takto veřejně propagoval patologické vzory chování. Beneš nezodpovědně okázalým způsobem ignoruje Evropský akční plán o alkoholu,Národní strategii protidrogové politiky, Deklaraci Mládež a alkohol, zákon 37/89 Sb.,a doporučení svých nadřízených, tak copak s tím uděláte letos?

V Brně dne 22.3.2002

Za sdružení KONTEXT

Mgr.Milan Berka

 

příloha stížnosti

01 02 03 04Brno - alkoholové město


Nezdravá teorie:

"Zastupitelstvo města Brna považuje proto všestrannou péči a ochranu, posilování a rozvoj zdraví brněnských občanů za jeden z předních úkolů celého městského společenství a chce k jeho naplňování co nejúčinněji přispívat. Výhodnou a účinnou cestou k tomuto cíli je program Zdravá města, vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací a úspěšně již uskutečňovaný ve stovkách západoevropských měst. Zastupitelstvo města Brna souhlasí s pojetím a obsahem tohoto mezinárodního programu, plně se staví za uplatnění jeho zásad v podmínkách města a slavnostně vyhlašuje zahájení Projektu Brno - Zdravé město. Zavazuje se, že bude jeho realizaci plně podporovat."
(Z Deklarace, schválené Zastupitelstvem města Brna v roce 1991) >

"K výrazné změně ve vývoji programu Brno - Zdravé město došlo v listopadu roku 1993. Rada města Brna rozhodla o pokračování ve II.fázi Projektu, která předpokládá aktivní přístup měst při výměně zkušeností a zapojení města do programů iniciovaných Světovou zdravotnickou organizací, zaměřených zejména na boj s alkoholismem a kuřáctvím."

Cíl programu Zdravé město
postupné ozdravování života městského společenství jako celku. Již název naznaču je, že se jedná o záležitost velice široce zaměřejnou, zahrnující oblast životního prostředí, zdraví, životního stylu, školství, sociální péče, dopravy, urbanismu.
Podstata programu
propojit navzájem odborníky těchto oblastí, vytvářet prostor k výměně názorů a n acházet řešení tak, aby problémy města nebyly řešeny odděleně, ale ve vzájemných souvislostech.

"Při úsilí o snížení spotřeby alkoholu je nezbytný komplexní přístup, jak je vyjádřen v Evropském akčním plánu o alkoholu"
(Program Brno - Zdravé město, 1994)Nezdravá realita


Tabulka: Důvody konzumace alkoholu dětí a mládeže
piji alkohol, protože mi chutná, i když vím že mi škodí 39%
piji alkohol, protože mi chutná, ve skutečnou škodlivost nevěřím 22%
piji alkohol, protože jej pijí mí přátelé a s nimi držím partu 6%
všichni pijí, tak proč né já 4
jiné důvody 29%


intenzita užíváníkouřeníalkoholjiné drogysport
pravidelně25,7%10,2% 4,5%17,4%
občas15,567,9% 9,3%48,6%
ne57,1%21,9% 86,2%34,0%
Zdroj: Profil zdraví města Brna, 1997

Pro téměř 40% dětí, které uvádí, že už měly nějaký kontakt s návykovými látkami je první takovou látkou cigareta, pro téměř 50 % je první alkohol. Pro 7,3% je to marihuana a pro necelé 4% to byla nějaká jiná droga.
Zdroj: "Mládež a drogy 2000",A Kluby ČR o.p.s.

60% středoškoláků má zkušenost s první opilostí do 15-ti let
53 % středoškoláků učinilo první zkušenost s alkoholem do 13-ti let
Zdroj: Brno, NEAD 2000

Další grafy z Profilu zdraví města Brna
1 2 3 4 5Diskuze s primátorem

1. OTEVŘENÝ DOPIS PRIMÁTOROVI MĚSTA BRNA

Vážený pane primátore,
  Protestujeme proti konání dalšího ročníku veletrhů piva a vína 7-10.3.a svůj nesouhlas s celospolečensky rozšířenou a akceptovanou alkoholovou toxikománií chceme dát najevo 10.3.v 10 hodin dopoledne krátkým protestem před areálem výstaviště. V Brně,zvaném též městem veletržním,se spojí cesty výrobců i konzumentů pivní a vinné formy tvrdé drogy alkoholu.Česká republika zaujímá ve spotřebě piva na jednoho obyvatele a rok první místo na světě (rok 1998-161,1 litru).Co se týče statistiky měřené spotřebou 100%alkoholu,oproti roku 1936 se u nás spotřeba ztrojnásobila a v roce 1998 se v ČR v přepočtu na jednoho obyvatele a rok spotřebovalo 9,8 litru 100% alkoholu (=161,1 litru piva+16 litrů vína+8,2 litru 40% kořalky).
  Podtitul pivního veletrhu "Zábava pro celou rodinu"je výsměchem tragické skutečnosti. -v ČR máme statisíce fyzicky (na alkoholu)závislých spoluobčanů -v roce 1999 bylo pod vlivem alkoholu zaviněno 9120 dopravních nehod(138 mrtvých,4932 zraněných) -stoupá spotřeba alkoholu v mladších věkových skupinách-podle zprávy Světové zdravomické organizace za rok 2000 v ČR konzumuje některy' druh alkoholického nápoje alespoň jednou týdně 16% třináctiletých chlapců a 9% dívek; u patnáctiletých je to 32% chlapců a 19% dívek! -v evropském regionu tvoří úmrtí v důsledku požívání alkoholu u mužů ve věku 15-29 let čtvrtinu všech úmrtí (ve východní Evropě je to třetina!) -zvyšuje se počet osob s těžkými poškozeními mozku v důsledku častého zneužívání alkoholu, atd,atd
  Protestujeme proti masivní mediální propagaci alkoholového veletrhu.Vrcholem " pivotrhu" má být pochybná soutěž v nejrychlejší konzumaci dávky jednoho litru piva.Je to pro Brno ta správná vizitka? Evropský akční plán o alkoholu,vypracovaný Světovou zdravotnickou organizací(Regionálním výborem pro Evropu) "doporučuje zavést přísná omezení akcí,zaměřených na propagaci alkoholických nápojů,např.alkoholové festivaly a závody v pití piva". Evropský akční plán v rámci schopnosti společnosti čelit škodlivému vlivu alkoholu "doporučuje zajištění rozvoje politiky omezování alkoholu na obecní úrovni a její realizaci ve všech městech ,zapojených do programu SZO "Zdravá města"..
  Protestujeme proti cenové a daňové politice,která v oblasti boje proti zneužívání alkoholu není harmonizována s evropskou úrovní. Protestujeme proti masovému beztrestnému porušování právních předpisů ,týkajících se zejména prodávání alkoholických nápojů nezletilým (což je na veřejných akcích bohužel naprosto normální). Upozorňujeme na to ,že mladí lidé nemají,ačkoliv by měli mít možnost setkávat se či navštěvovat koncerty nebo výstavy v prostředí bez alkoholu.
Závěrem vzpomeňme na jeden z citátů T.G.Masaryka: "Národ pijanů je národem otroků."
Kontext

Odpověd primátora

2. OTEVŘENÝ DOPIS PRIMÁTOROVI MESTA BRNA

l.července 2001- první den účinnosti "protisprejerské novely" §257 b trestního zákona.

MOTTO: "§257 b : Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok nebo peněžitou pokutou.... "
  Většina Poslanecké sněmovny přes nesouhlas právních odborníků, přes nesouhlas vlády, přes nesouhlas sněmovních výborů a přes nesouhlas Senátu (viz tisk Poslanecké sněmovny č.635) podruhé řekla Ano a prezident o Velikonocích podepsal. § 257b je právní ustanovení, které je až neuvěřitelně nekvalitní - a to nekvalitní jak po stránce právní, tak co se týče efektu , který nebude mít. Dalo by se říct - další legislativní zmetek. Vzhledem k defici škody, která je ztotožněna s malováním (bez ohledu na vznik faktické škody), považuji §257b za pokus netolerantních politiků o kriminalizaci subkultury graffiti. Obávám se, že §257b nevznikl nedbalostí, ale úmyslně.
  24. 2. 2001 okolo půl šesté večer jste na svém internetovém fóru mj. prohlásil, že jste "minulý rok v kolegiu primátorů na jeho zasedání v Českých Budějovicích inicioval výzvu zákonodárcům ke zpřísnění legislativy tak, aby bylo možné rychle a účinně sprejery trestat", což jste blíže specifikoval tak, že jde o "rychlé přijetí tvrdého trestu ".Dalo by se tedy říct, že jste jakýmsi duchovním otcem §257 b a na jeho existenci máte největší díl odpovědnosti. Problematika graffiti je Vám zřejmě velice blízká , i když statutární město Brno se v tomto směru pohybuje na militantní až extremistické úrovni - vždyť probíhá "jarní ofenziva " a také jste jmenoval "Pracovní skupinu pro boj proti sprejerům". Mrzí mne, že jste mi neposkytl požadovanou informaci, podle jakých odborných předpokladů jste členy "Pracovní skupiny "jmenoval, a proti komu a jakými prostředky "Pracovní skupina " bojuje. Také mi je líto, že mi Magistrát neposkytl bližší informace o tajné smlouvě Oboru správy budov, která obsahuje mj.fmancování údajné ochrany nemovitostí města před "sprejery". Nesouvisí s tím také částka 73.000.000,-Kč rozpočtového Fondu na krytí škod? Škoda, že Magistrát neposkytuje požadované informace, pak nezbývá než si souvislosti domýšlet....
  Faktické materiální škody, které v souvislosti s graffiti v některých případech vznikají, nelze objektivně určit - vždyt' ani Policie ČR nevede žádnou specifickou statistiku trestné činnosti spáchané kreslením graffiti.... Magistrát v Praze přistupuje k fenoménu graffiti poněkud jiným způsobem než Vy, ale to Vás zřejmě nezajímá....represe je Vám bližší než prevence. Nicméně budoucnost ukáže, že §257b nic dobrého nepřinese....
  Vzhledem k tomu , že máte v iniciování výzev zákonodárcům na rozdíl ode mne praktické zkušenosti, rád bych Vás požádal o pomoc a zeptal se, zda by se současná výzva kult urního sdružení KONTEXT "218 > 257b" mohla realizovat pod Vaší záštitou? Jde nám o iniciování výzvy zákonodárcům ke zpřísnění legislativy, aby bylo možné ty, co podávají alkohol mladistvým, rychle a účinně trestat. Nemyslíte , že nejslabším článkem v této oblasti je rychlé přietí tvrdého trestu? Co takhle defmici §218 radikálně zjednodušit? (místo současného znění "kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším než 18 let alkoholické nápoje,bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok" třeba na "Kdo opakovaně podá osobě mladší 18 let alkoholický nápoj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem "....)

Pro ilustraci můžete posoudit současnou situaci § 218 trestního zákona v České republice:
 rok sděleno obviněníobžalovánozastavenopostoupenoodsouzeno
19975028287
19983910536
199954345514
200071362108
(nepodmíněný trest byl uložen pouze v jednom případě v roce 1999)

  Sdružení KONTEXT upozorňuje na to, že není správné nechávat děti a mládež napospas bezohledně ziskuchtivým obchodníkům s alkoholem. U §218 jde o poškozování zdraví dětí a mládeže , a to je větší problém než poškozování cizí věci, nemyslíte ? Byli bychom rádi, kdyby jste naši výzvu zákonodárcům "218>257b"pomohl iniciovat.

  Závěrem bych Vás chtěl požádat ,aby jste se jako primátor Zdravého města zasadil o to
- aby jste se vzhledem k významu své funkce nezúčastňoval propagace alkoholu ( např. Radniční dny s pivem)
- aby Magistrát města Brna přestal podporovat propagaci alkoholu (BMUE, Brněnský drak, BUM)
- aby město Brno přestalo ignorovat zákon 37/89 Sb.
- aby Magistrát města Brna přestal ignorovat Evropský akční plán o alkoholu

1. července 2001
Mgr. Milan Berka
Právní odbor a Podvýbor pro subkultury
kulturní sdružení KONTEXT

Odpověd primátora

V brněnském informačním měsíčníku Haló Brno v září vyšel primátorovi článek "O kouření a alkoholu", v kterém statutární zástupce Brna hned 2 x zmiňuje KONTEXT! KONTEXT po zralé úvaze podal Zastupitelstvu návrh na odvolání primátora z funkce Zastupitelstvo se návrhem nezabývalo.

Komunikace s primátorem pokračuje
Zaslali jsme panu primátorovi další dotazy. Primátor nedodržel lhůtu a navíc zaplýtval s veřejnými prostředky, neboť ve stejný den byly od něho z Magistrátu odeslány dva dopisy s rozdílným datem. .Magistrát tak z veřejných prostředků zbytečně vydal částku 14,40 Kč! Na druhé straně vskutku elegantní způsob, jak obejít podaný opravný prostředek! Rozhodně všem doporučujeme na vlastní oči spatřit odpovědi pana primátora na investigativní otázky KONTEXT! Garantujeme, že z toho budete mít - stejně jako tvůrčí skupina KONTEXT - druhé Vánoce….
záznam komunikace:
Dárek pro Primátora
Naše odvolání proti odepření informací
Primátorova omluva
Primátorova odpověd


Diskuze s koordinátorkou Zdravé město


Diskusi iniciovala svou nevysvětlitelnou poznámkou v rozhovoru v Haló Brno - červenec přímo koordinátorka Projektu Brno - Zdravé město.

MMB-kancelář projektu Zdravé město

Věc: Žádost o poskytnutí informací

1. Vzhledem k Vámi šířeným informacím (rozhovor v Haló Brno- červenec) žádám o poskytnutí následujících informací:
a/ Jaká konkrétní celostátní média představila Brno neprávem jako "město podporující alkoholismus" ? b/ Vztahuje se Vaše vyjádření o celostátních médiích, která představila Brno neprávem jako "město podporující alkoholismus" i na reporáž ČTl Tady a ted' "Brno- zdravé město?" ?
c/ Vztahuje se Vaše vyjádření o celostátních médiích, která představila Brno neprávem jako "město podporující alkoholismus" i na článek Dnes 31.5. "Zdravé město propaguje alkohol" ?
d/ Máte snad vyjádřením "snaha několika místních lidí, kteří se pokusili zneužít konání konference a názvu Zdravé město" na mysli některou část Programu prevence užívání drog, kterou v souvislosti s konferencí realizovalo kulturní sdružení KONTEXT (např. vypracování a prezentace studie "Brno alkoholové město v alkoholové republice", nebo realizace projektu "Brněnská pivní brána 21 "před budovou Magistrátu") ?
2. Žádám o poskytnutí oficiálního stanoviska kanceláře Projektu Zdravé město k faktu, že Magistrát města Brna systematickou podporou šíření a užívání alkoholových drog (konkrétní projekty: "Brnouniverzitní město", "Brno- město uprostřed Evropy", "Radniční dny s pivem","Brněnský drak") zásadně ignoruje Národní strategii protidrogové politiky ČR a posiluje největší překážku realizace Evropského akčního plánu o alkoholu.
3. Jaké konkrétní doporučené akce (žádám o poskytnutí taxativniho výčtu položek) ze systematiky Evropského akčního plánu o alkoholu jsou realizovány v rámci projektu "Brno- zdravé město" ?
4. Bude se v rámci přípravy nového Plánu zdraví konat nějaká beseda či kulatý stůl , kde by mohly být problémy související s alkoholem diskutovány ?
5. Žádám o poskytnutí kopie úplného znění textu Deklarace primátorů Zajištění rovnosti příležitostí .

V Brně dne 24.7.2001
Mgr.Milan Berka

V řádném termínu neodpověděli, odpověď přišla až po našem odvolání.

Odpověd koordinátorky ZM - 1.strana 2.strana 3.strana
příloha - smlouva Action for equity


Jak pokračuje komunikace s koordinátorkou projektu Zdravé město?
Odpovídat na otázky KONTEXT není jednoduché, a občas to může způsobit i bolesti hlavy…. Jsou otázky, na které se ani s prodlouženou lhůtou odpovědět nedá,…. paní koordinátorka už o tom ví své…. O odvolání svévolně pseudorozhodl stejný subjekt jako v I.stupni!
záznam komunikace:
Dárek pro koordinátorku BZM
Informace o prodloužení lhůty
Odpověď 1.strana
Odpověď 2.strana
Odpověď 3.strana
Naše odvolání proti odepření informací
Zamítnutí našeho odvolání

Další dotazy od nás
Věc: Žádost o poskytnutí informací
1. Žádám o poskytnutí českého znění deklarace Action for equity.
2.a/ Jakými konkrétními způsoby byla informovaná veřejnost o konání kulatých stolů 5.2.2001 a 3.7.2001?
2.b/ Z jakých konkrétních důvodů nebyla veřejnost o konání výše specifikovaných kulatých stolů informována prostřednictvím internetové prezentace projektu Brno- zdravé město ?
A odpověď
Českého znění deklarace Action for equity
Diskuze s protidrogovou koordinátorkou


Diskusi iniciovala brněnská protidrogová koordinátorka svým článkem "Boj proti drogám" v Haló Brno-červenec

Odpovědi protidrogové koordinátorky MMB - 1.strana 2.strana

Pokračování komunikace s protidrogovou koordinátorkou:
I paní koordinátorka dostala dopis s našimi otázkami. Vzhledem k prodloužení lhůty se domníváme, že na Magistrátu si s touto žádostí o informace nevěděla rady. Ačkoliv mezi kompetence protidrogové koordinártorky patří mj. "vyhodnocování informací o vývoji v oblasti zneužívání drog", žádného požadovaného vyhodnocení jsme se nedočkali s odůvodněním, že není kompetentní! O odvolání svévolně pseudorozhodl stejný subjekt jako v I.stupni!
záznam komunikace:
Dárek pro protidrogovou koordinátorku
Informace o prodloužení lhůty
Odpověď 1.strana
Odpověď 2.strana
Odpověď 3.strana
Naše odvolání proti odepření informací
Zamítnutí našeho odvolání


Městská policie a alkohol


graf MP         Počet odhalených přestupků §30 a/ + b/
        zákona 200/90 Sb.O přestupcích


Městská policie Brno konkrétnější statistiku nenabízí a my ji nemůžeme nabídnout také, protože "Městská policie nevede evidenci starších přestupků"
Zdroj: MP Brno

§30 a/ zákona 200/90 Sb.:"Přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek."
§30 b/ zákona 200/90 Sb.: "Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol."

Za zmínku jistě stojí i fakt, že strážníci MP Brno za rok 2000 předali do Protialkoholní záchytné stanice 1144 osob.

KONTEXT nabízí unikátní informace, získané od Městské policie:

Rok 2000:

MP Brno odhalila 82 přestupků §30 a/ zákona 200/90Sb.
§30 a/ zákona 200/90 Sb.:"Přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek."
Z toho :
40 přestupků bylo vyřešeno blokovou pokutou (celková výše pokut 16.300,-Kč)
15 přestupků bylo vyřešeno domluvou
13 přestupků bylo předáno ke správnímu řízení
Názor KONTEXT: Podle našich zkušeností by v Brně nebylo nereálné těch 40 pokut uložit během jediného večera....

Pro srovnání:
MP Brno odhalila 3712 přestupků §47 odst 1 písm.d/ zákona 200/90 Sb.>
§47 odst 1 písm.d/ zákona 200/90 Sb.:"Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství."
Z toho:
690 přestupků bylo vyřešeno blokovou pokutou (celková výše pokut 333.500,-Kč)
770 přestupků bylo vyřešeno domluvou
2 přestupky byly postoupeny Policii ČR
93 přestupků bylo předáno ke správnímu řízení
881 přestupků bylo oznámeno příslušnému ÚMČ


  Městská policie Brno se v roce 2001 z dosud nezjištěných příčin předváděla (ukázka zbraní, Mobidik) v rámci komerční akce BMUE (více informací na oficiální adrese www.bmue.cz), na které bylo užívání alkoholu velmi intenzivně propagováno, neboť hlavním sponzorem byl velkovýrobce alkoholových drog (více informací www.sab.co.za.
MP Brno se prezentovala i v rámci programu komerční akce Vánoční trhy (více informací na www.bvv.cz/chrismar).Vánoční trhy - i když v nesrovnatelně menší míře než u projektu BMUE - opět sponzorovali výrobci alkoholových drog.

Žádáme vysvětlení!

Průběh další komunikace s Městskou policií Brno posuďte sami:
Informace, které jsme požadovali, jsme nedostali, nicméně MP nám mj.bezdůvodně zaslala nevyžádaný originální plakát dětské soutěže ! Děkujeme! Nečekaný, ale pěkný dárek! Hypotéza, že o předvádění MP v rámci programu komerčních akcí rozhodl primátor, zůstává tedy pouze oficiálně nepotvrzenou hypotézou. …. O odvolání svévolně pseudorozhodl stejný subjekt jako v I.stupni!Brno - město uprostřed Evropy 2001


Projekt monitoringu svobodného přístupu k informacím

Cílová skupina: Magistrát města Brna
Téma: Informační souvislosti projektu "Brno- město uprostřed Evropy"

Obecná část:
  Rozhodnutí monitorovat informační souvislosti projektu BMUE (oficiální www.bmue.cz) bylo nabíledni.
  Jedná se o největší městskou kulturní akci, a hlavním sponzorem v roce 2001 byla prostřednictvím jedné ze svých českých značek společnost South african breweries (více oficiální www.sab.co.za)- nejrychleji rozvíjející se pivovarnický koncern na světě). Velikost alko-sponzorského loga na plakátech avizovala mnohaciferný alkoholový business.
  Projekt BMUE 2001 se konal pod záštitou primátora Duchoně a programu se účastnila i Městská policie a nestátní subjekty, zabývající se mj.protidrogovou problematikou!

Vyhodnocení projektu: 300.000,-Kč = 300.000,-Kč + 100.000,-Kč + ?
Spolupořadatelská smlouva byla jako celek prohlášena za obchodní tajemství a po odvolání tento absurdní verdikt potvrdil samotný primátor.Magistrát a zákon


Zákon 37/1989 Sb.O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi v §15 mj.stanovuje úkoly obcí. Zeptali jsme se, jak to jde v Brně....

MMB
Odbor zdravotnictví

Věc: Žádost o poskytnutí informací

1.a/ Jak město Brno zabezpečuje všestrannou informovanost veřejnosti o ochraně před alkoholismem?
1.b/ Jak město Brno zabezpečuje účinnou propagaci této ochrany?
1.c/ Jak město Brno organizuje širokou účast občanů na jejím uskutečňování?
2. Jak konkrétně město Brno vytváří podmínky pro rozvíjení výchovy občanů ke střídmosti a zdrženlivosti při požívání alkoholických nápojů?
3. Jakými konkrétními metodami město Brno sleduje a vyhodnocuje odstraňování příčin jevů,které ohrožují cíle, vyplývající z ochrany před alkoholismem?
4. Jaká činí město konkrétní opatření, aby alkoholismus nenarušoval rodinné vztahy a zdravý vývoj mládeže?
5. Jak město Brno hodnotí účinnost ukládání pokut podle zákona 37/89 Sb.?
6. Jakými konkrétními metodami město Brno sleduje a kontroluje dodržování ustanovení zákona 37/89 Sb.?
7. a/Jaké konkrétní nedostatky, týkající se dodržování ustanovení zákona 37/89 Sb.,byly městem zjištěny?
7. b/Pokud byly městem Brnem v tomto smyslu zjištěny nedostatky, jaká činí opatření k jejich odstranění?
8.a/ Je v městě Brně zřízen výbor či komise pro ochranu před alkoholismem a jinými toxikomániemi?
8.b/ Pokud ano, žádám o poskytnutí informací,týkajících se konkrétního personálního složení a výsledků dosavadní práce tohoto subjektu.

V Brně dne 13.4.2001

Za sdružení KONTEXT
Mgr.Milan Berka

Proti první odpovědi jsme se odvolali

Odpovědi z Magistrátu - 1.dopis 2.dopis

Více informací o našem projektu - Svobodný přístup k informacímRadniční dny s pivem

  Je to alkoholová propagační akce, pořádaná Kulturním a informačním centrem města Brna. KIC je subjekt, zřízený a spravovaný Magistrátem, a z městského rozpočtu financovaný ročně více než 19.000.000,-Kč. KIC akci spolupořádal se subjektem ČSMNP-Český svaz malých nezávislých pivovarů.
  "Malé" pivovary za minulý rok zvýšily v roce 2000 produkci o 13,5% a na celkové pivní produkci ČR se podílely 17,5%. ČSMNP organizuje řadu "kulturních" či "sportovních" akcí a pivních slavností. Filozofii tohoto subjektu asi nejlépe vystihuje akce 2.-6.7.2001 v Praze: "Pivo - elixír zdraví aneb pijeme pivo pod dohledem lékařů"....(více na oficiální www.csmnp.cz/planpravo01.htm .
  Akci Radniční dny s pivem zahajoval primátor Duchoň .....a KONTEXT teď nabízí jedinečnou věc: plakát akce Vzhledem k tomu, že mezi povinné subjekty dle zákona 106/99Sb. patří i veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky, zkusili jme požádat KIC o informace.
Odpověď, která přišla až po odvolání, stojí za to
Brno - univerzitní město


  "Hlavním reklamním partnerem" projektu Magistrátu města Brna "Brno - univerzitní město" je pivovar Starobrno.
  Je velmi zvláštní, že o tomto projektu nelze získat na oficiální www.brno.cz téměř žádné informace....   První konkrétnější údaje jsme od Magistrátu získali v souvislosti s akcí Brněnský akademický den
  Proč 1. náměstek primátora 20.6.2001 v besedě ČRo o této akci prohlásil "Město Brno prostě u toho nebylo žádným spolupořadatelem."?
  Další zajímavosti o projektu BUM z Odboru školství Magistrátu města Brna

Unikátní plakát akce
zadní strana programu

Odpovědi od Odboru školství MMB
- 1. dopis - 1.strana 2.strana

- 2. dopis - 1.strana 2.strana

Otevřený dopis rektoru MU Prof. RNDr. Jiří Zlatušk aovi, CSc, a to i s odpovědí

Komunikace pokračuje!  

Získali jsme další - naprosto unikátní informace o tajemstvími opředeném Projektu Brno-univerzitní město. "Sponzoring pivovaru Starobrno není zajišťován naturální dodávkou piva ani žádným alkoholem"…. O odvolání svévolně pseudorozhodl stejný subjekt jako v I.stupni!
záznam komunikace:
Dárek pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB
Odpověď 1.strana
Odpověď 2.strana
Naše odvolání proti odepření informací
Odpověď 1.strana
Odpověď 2.strana

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB
Věc: Žádost o poskytnutí informací

1.a/ Žádám o poskytnutí programové brožury projektu Brno- univerzitní město "Kalendárium akcí 2002".
1.b/ V jakém konkrétním nákladu (žádám uvedení počtu výtisků) byla vydána brožura "Kalendárium akcí 2002 ?
1.c/ Jaký konkrétní subjekt se zabývá distribucí této brožury?
1.d/ Jakým způsobem je brožura distribuována?
1.e/ Hodlá OŠMT zveřejnit v rámci internetové prezentace města Brna Kalendárium akcí 2002?
1.f/ Z jakých důvodů neobsahuje internetová prezentace projektu BUM na HYPERLINK "http://www.brno-city.cz" www.brno-city.cz žádné konkrétní informace o výsledcích projektu ?
1.g/ K jakým konkrétním účelům (a v jaké konkrétní výši) bude použita finanční částka, kterou město Brno v roce 2002 podporuje realizaci projektu Brno- univerzitní město?
2.a/ Žádám o poskytnutí informací, v jakém konkrétním nákladu (žádám uvedení počtu výtisků) byla vydána brožura "Kalendárium akcí 2001".
2.b/ Z jakých konkrétních důvodů nebylo "Kalendárium akcí 2001" zveřejněno v sekci "Brno- univerzitní město" na oficiální internetové prezentaci města Brna?
2.c/ Jaký subjekt se zabýval distribucí této brožury a jakým konkrétním způsobem byla brožura distribuována ?
3. a/Jaká konkrétní opatření (v čem tato opatření spočívala) byla přijata k omezení prezentace pivovaru Starobrno při konání akce "Brněnský akademický den" v roce 2001?
3.b/Jakým konkrétním subjektem bylo přijetí těchto opatření iniciováno?
4.PhDr.Lasovský v poskytnutí informací Škol.01/54997 uvedl, že "sponzoring pivovaru Starobrno není zajišťován naturální dodávkou piva" . Z jakého důvodu , jakým konkrétním subjektem, a na základě jaké smlouvy tedy byl alkohol v rámci "Brněnského akademick
ého dne" v roce 2001 prodáván? 5. Jakou konkrétní finanční částkou přispěl pivovar Starobrno na realizaci projektu Brno- univerzitní město v roce 2001 a jaký subjekt byl příjemcem této částky?
6. Jaká byla celková výše nákladů na realizaci projektu BUM v roce 2001?
7. Jakou konkrétní finanční částkou přispěl pivovar Starobrno na realizaci akce Brněnský akademický den v roce 2001 a jaký subjekt byl příjemcem této částky?
8. Jakou konkrétní finanční částkou přispěje pivovar Starobrno na realizaci akce "Brněnský akademický den 2002" a jaký konkrétní subjekt bude příjemcem této částky.
9. Jaká je celková výše nákladů na realizaci projektu BUM v roce 2002?
V Brně dne 10.3.2002
Za sdružení KONTEXT
Mgr.Milan Berka

Odpověďi 1.strana
1.strana
1.strana
a po našem odvolání přisel následující dopis
Reakce na odvolání


Věc: Stížnost na PhDr.Jaromíra Pohana, vedoucího Mediálního oddělení MMB

Odůvodnění: PhDr.Pohan se jakožto zaměstnanec Mediálního oddělení MMB aktivně účastnil alkoholové propagační soutěže "VÝČEPNÍ ŠOTEK"- v brněnském kvalifikačním kole 14.2. se umístil na druhém místě a v celorepublikovém finále 3.3. se umístil na pátém místě. (Bližší informace o soutěži najdete na HYPERLINK "http://www.snip-brno.cz" www.snip-brno.cz )
Tímto svým jednáním se PhDr. Pohan jakožto významný magistrátní úředník dopustil závažné ignorance a porušení následujících dokumentů, které jsou v rámci ČR závazné i pro Statutární město Brno.
1. PhDr.Pohan svou účastí v soutěži "Výčepní šotek" porušil Národní strategii protidrogové politiky . Základním principem NSPP je předcházení užívání drog , což je formálně konstatováno i ve "Strategii protidrogové politiky MMB 2001-2004" ; soutěž "VÝČEPNÍ ŠOTEK" je naopak propagací umění dobře připravit dávku pivní drogy k aplikaci).
2. PhDr.Pohan svou účastí v soutěži "Výčepní šotek" okázale ignoruje Evropský akční plán o alkoholu , neboť hlavní překážkou realizace EAPA je právě alkoholový marketing.
3. Domníváme se, že PhDr.Pohan svou účastí v alkoholové soutěži "VÝČEPNÍ ŠOTEK" vážným způsobem porušil závazky, které pro město Brno v protidrogové oblasti vyplývají z účasti v mezinárodním projektu "Zdravá města".
( V městě Brně podle aktuální studie "Mládež a drogy 2000"(A-Kluby,2000) 50% dětí,které už měly zkušenost s drogou, uvádí , že jejich první drogovou zkušeností byl alkohol. (Pro srovnání: pro 40%dětí s drogovou zkušeností byl první tabákový výrobek ) .Ve Statutárním městě Brně je sice propagace alkoholu často zaštiťovaná i primátorem RNDr.Duchoněm (Radniční dny s pivem…) , nicméně tento fakt podle našeho názoru jednání PhDr. Pohana neomlouvá.

V Brně dne 18.3.2002
Za sdružení KONTEXT
Mgr.Milan Berka
Odpovědi :
odbor int. auditu MMB kancelář primátora

Alkohol a Ministerstvo zdravotnictví

Věc: Stížnost na Otu Černého - tiskového mluvčího MZČR

Odůvodnění: : Ota Černý se jakožto tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví aktivně účastnil alkoholové propagační soutěže "VÝČEPNÍ ŠOTEK"- a v celorepublikovém finále 3.3. se umístil na sedmém místě. (Bližší informace o soutěži najdete na
www.snip-brno.cz)
.Tímto svým jednáním se Ota Černý jakožto významný státní úředník dopustil závažné ignorance a porušení následujících dokumentů :
1. Národní strategie protidrogové politiky (NSPP je postavena na základním principu předcházení užívání drog ; soutěž "VÝČEPNÍ ŠOTEK" je naopak propagací umění dobře připravit dávku drogy k aplikaci).
2. Evropského akčního plánu o alkoholu , jehož hlavní překážkou je právě alkoholový marketing; soutěž "VÝČEPNÍ ŠOTEK" je alko- marketingovou soutěží.

V Brně dne 18.3.2002
Za sdružení KONTEXT
Mgr.Milan Berka

Odpověď z minist. zdravotnicví


Proglas a alkoholová komerce

 

Minulost:

Už před časem jsem Proglas s řadou argumentů kriticky oslovil. Otec Martin neodpověděl, ale zato hudební redaktor Milan Tesař ano - dokonce své názory následně prezentoval i veřejně ( jeho názory zřejmě reprezentují názory Proglasu jako celku ----

a výsledek silně zavání neobjektivností – viz Zpravodaj Proglasu č.20 , článek “O festivalech, sponzorech a pivu” http://www.proglas.cz/pub/z20.pdf )

Současnost:

Oficiální podpora komerčních alkoholových akcí ze strany Proglasu je navzdory všemu nadále hořkou skutečností.

Konkrétní příklady:

Aktuální vysílání Proglasu - rozhovory, ve kterých budou komerční alkoholové akce propagovány:

st 12/6: se Zdeňkem Hrachovým ze skupiny Fleret (pozvánka na festival Valašský Frgál),--

………Tento festival je snad nejalkoholovější komerční hudební folk-festival, který v ČR probíhá – koncerty se příznačně konají přímo v areálu továrny na kořalku .Vystupující hudební seskupení alkoholovou produkci svých sponzorských chlebodárců (nebo spíše alkodárců) propagují naprosto systematicky – vždyť smlouvy jsou smlouvy a musí se dodržovat…

Zde se křesťanské logo Proglasu obzvláště vyjímá,posuďte sami, stojí to za zhlédnutí :

http://www.fleretmusic.cz/frgal/index.htm

út 18/6: s Pavlem Barnášem, organizátorem festivalu Okolo Třeboně

……. Sponzoring : Gambrinus, Stock , http://www.okolo.trebon.cz/

 

st 19/6: s Michalem Juppem Konečným, dramaturgem festivalu Zahrada

Budějovický budvar www.jdemenapivo.cz

so 22/6 od 15 h: s písničkářem Janem Burianem o festivalu Proti proudu,

………..Oficiální festival série “made in Gambrinus” ( koncerty bude uvádět moderátor křesťanského TV magazínu “Proti proudu” Aleš Juchelka..)

www.protiproudu.webzdarma.cz www.gambrinus.cz

po 24/6: s Pavlem Kopřivou, organizátorem Starobrno Festivalu Slunce

www.festival-slunce.cz www.starobrno.com

Proglas ve svých www-odkazech starobrno-festival nepochopitelně definuje jako akci, která “spojuje žánry i národy”!

 

……………. V této souvislosti podotýkám, že

v současnosti KONTEXT na Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání podal na pivovar Starobrno stížnost, neboť se domníváme, že ve své aktuální televizní reklamě hrubě uráží náboženské cítění - značně vulgárním způsobem je totiž historický příchod křesťanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje prezentován jako “přislintání” za účelem konzumace piva Starobrno ! ….

Dovolte pro ilustraci ještě několik málo poznámek. Starobrno mj.také realizuje i agresivní a obscénní propagaci svého produktu “Červený drak ; Trhni si” , Gambrinus a Velkopopovický kozel jsou zase společně s Radegastem a Prazdrojem českými součástmi druhé největší pivovarnické skupiny na světě SAB Miller, a pro marketing tohoto koncernu , který má těžiště v nejchudších částech světa, se opravdu spíše než křesťanský symbol ryby hodí nekřesťanský symbol kozla.

Mimochodem- reklamu pro Velkopopovický kozel v ČR ( www.kozel-tour.cz, www.abpcenter.cz ) dělají stejní lidé , kteří zároveň jako Asociace folk tremp a country www.aftc.cz realizují jako údajnou “prevenci užívání drog” bizarní kvaziprojekt “hudba proti drogám”(viz např.odkaz na zmíněný festival Frgál- to je “hudba proti drogám” v praxi a s přímou podporou Proglasu).

Nevidíme jinou možnost, než na problém tímto způsobem upozornit, a proto žádáme o pomoc v kritické situaci . KRITIZUJTE S NÁMI !

 

S pozdravem

Mgr.Milan Berka, KONTEXT- koordinator

(Kulturní sdružení KONTEXT je neformální, nestátní a nekomerční subjekt)

www.sweb.cz/sdruzenikontext

Za případné dotazy, názory, kritiku či diskusi předem děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

Reakce prezidenta AFTC ( reaguje, i když nebyl mezi adresáty….)

Vážený pane Berko,

nemohu než usednout ke stolu a napsat Vám několik řádek v reakci na informační zprávu ze dne 7.6.2002. Kritizujete bezhlavě každého a všechno a jak se zdá, na realitě a faktech Vám záleží jen pramálo. Evidentně vycházíte z představy, že pořádání kulturních akcí je věc jednoduchá, může ji dělat každý a peněz se všude válí po zemi hromady, jen se sehnout a zvednout je. Určitě jste pro kulturu v této zemi udělal nejméně jednou tolik, než všichni ti, které kritizujete a kteří patrně podle vašich představ trvale ovlivněni alkoholem ho s obrovskou chutí propagují. Reklamu pro Velkopopovického kozla dělají skutečně identičtí lidé, kteří jsou součástí AFTC. Titíž lidé již devátý rok za své peníze pořádají Portu v Plzni a řadu dalších akcí. Od loňského roku naštěstí s pomocí pivovaru. Naštěstí proto, že už jsme pomalu přestávali mít za co. To, že pivovar dostává za své peníze reklamu, je vcelku pochopitelné-zástupy bezplatně krmil jen Ježíš a to pokud jsem dobře informován, nikdo z nás není. "Bizarní kvaziprojekt Hudba proti drogám spolupracuje v rámci protidrogové prevence se všemi organizacemi (například Drop in, Sananim, Podané ruce). Všichni byli seznámeni s účastí Kozla na akcích. Nikomu nevadila. Patrně na rozdíl od Vás chápou rozdíl mezi drogami a pivem. Pokud si ovšem pivo někdy dáte, jste podle Vaší interpretace drogově závislý a chápu tento blábol jako výtvor pod vlivem nějaké psychotropní látky. Pokud je tomu jinak, tak musím konstatovat, že na mě působí celá věc jako fanatický útok proti všem a možná i trochu exhibicionistická snaha bez práce zviditelnit sebe sama nebo své poněkud extremistické názory. Buďte více objektivní a hledejte fakta. Možná více zapojení do něčeho smysluplného a méně kritizování by z Vašich zpráv udělalo něco, nad čím by se člověk zamyslel a ne jen útrpně pousmál.

s pozdravem

Josef Pecl

prezident AFTC

 

 

 

 

 

Reakce redaktora Proglasu (reaguje, i když nebyl mezi adresáty….)

…………………………………………………………………….

Dobrý den,

 

zapomněl jste na Strážnický folklórní festival a spoustu dalších akcí…

 

Jinak závorka se píše těsně k textu, ke kterému patří (bez mezery), vykřičník se také neodděluje mezerou, naopak za tečkou se mezera píše. Rád vám poskytnu typografické školení.

 

S pozdravem

Milan Tesař

tesar@proglas.cz

 

…………………………………………………………………..

Díky, rád Vaší nabídky využiji. Potěšilo mě, že na naši komunikaci máte více času než dříve. Na kdy bychom se mohli domluvit ? Mám volno denně po 18. hodině. Co takhle se potkat v pondělí před začátkem koncertu na Moraváku - vyhovovalo by Vám to? Nebo navrhněte termín Vy, kdy by se Vám to hodilo. A nebo jste to myslel ve smyslu písemné komunikace?

Zdraví

Milan Berka

…………………………………………………………………..

Můj mail byl samozřejmě míněn velmi ironicky, což jste doufám pochopil. Dost dobře nechápu, jak může mít člověk, který se snaží Proglas diskreditovat záměrně nepravdivými (stále se zdráhám použít slova “lživými”) informacemi, chuť scházet se s někým z nás. Nicméně možná by taková schůzka byla užitečná – třeba k tomu, abychom si konečně vysvětlili, oč vám vlastně jde a aby naše diskuse (snad už opravdu definitivně – bez pokračujících podpásových úderů z vaší strany) skončila.

 

Proberu to s vedením rádia a dám vám vědět. V každém případě na žádný koncert na Moravské náměstí příští týden nejdu (s ABP Centrem a jejich festivaly mimochodem letos nemáme nic společného, neposkytl jsem jim ani jeden rozhovor, protože o to z jejich strany nebyl zájem) a schůzka by myslím byla nejlepší přímo u nás v rádiu.

 

S pozdravem

Milan Tesař

tesar@proglas.cz